Skip Navigation Linksinnsyn

Innsyn 

Forsvarets helseregister er underlagt personopplysningsloven § 18 om rett til innsyn i all behandling av personopplysninger i registeret. Av denne bestemmelse fremgår:

Enhver som ber om det, skal få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar, og kan kreve å få følgende informasjon om en bestemt type behandling:

a)           navn og adresse på den behandlingsansvarlige og dennes eventuelle representant,

b)           hvem som har det daglige ansvaret for å oppfylle den behandlingsansvarliges plikter,

c)            formålet med behandlingen,

d)           beskrivelser av hvilke typer personopplysninger som behandles,

e)            hvor opplysningene er hentet fra, og

f)            om personopplysningene vil bli utlevert, og eventuelt hvem som er mottaker.

Dersom den som ber om innsyn er registrert, skal den behandlingsansvarlige opplyse om

a)           hvilke opplysninger om den registrerte som behandles, og

b)           sikkerhetstiltakene ved behandlingen så langt innsyn ikke svekker sikkerheten.

Av bestemmelsen følger videre at Forsvarets sanitet også kan anmodes om å gi utdypende informasjonen om de opplysninger som det gis innsyn i, der dette ønskelig.

Av helseregisterloven § 24. Rett til informasjon og innsyn fremgår det at den registrerte har rett til innsyn i hvem som har hatt tilgang til eller fått utlevert helseopplysninger som er knyttet til den registrertes navn eller fødselsnummer.


Vi ber vennlig om at spørsmål om innsyn sendes til: post@forsvaretshelseregister.no